Regulier vreemdelingenrecht

De meeste vreemdelingen in Nederland zijn geen asielzoekers maar zijn om andere redenen naar Nederland gekomen. Te denken valt aan arbeid, gezinshereniging of studie. Nederland hanteert steeds strengere eisen waaraan een migrant, om een verblijfspositie te verkrijgen in ons land, moet voldoen. Het vreemdelingenrecht is een rechtsgebied dat aan veel veranderingen onderhevig is. Suydersee Advocaten helpt de vreemdeling op een zo adequaat mogelijke wijze.